Katona Hajnal Tünde – Mihályfalvi Katalin szerk.

www.magyaroktatas.ro (Katona Hajnal Tünde)

 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

 

A romániai magyar oktatók honlapja

 

 

Miért van szükség olyan honlapra, amely a romániai magyar oktatóknak szól? Főként azért, mert a romániai magyar nyelvű oktatásra a pedagógusok közötti rendszeres kommunikáció hiánya a jellemző. Ez pedig egyértelműen kihat az oktatási-nevelési folyamatokra is, hiszen az utóbbi években többször is megújuló tantervek, valamint a hiányzó tankönyvek komoly gondot jelentenek a pedagógusoknak. Ennek orvoslása csak a folyamatos tapasztalat- és információcsere útján képzelhető el.

Mivel a honlap szerkesztőségének célja elsősorban az aktuális igények kielégítése volt, felmérést végzett arról, hogy a pedagógusok milyen hiányok pótlását érzik elsődlegesnek. A felmérésből kiderült, hogy a legtöbb pedagógus román nyelvű honlapokból tájékozódik az újdonságokról, viszont nagyon szeretné, ha létezne egy olyan oldal, amely magyarul tájékoztatná a törvényhozásban történő változásokról, a magyar nyelvű továbbképzési lehetőségekről, versenyekről, pályázatokról, valamint a romániai magyar rendezvényekről, illetve a különböző, diákok és pedagógusok számára előírt vizsgákról.

A 2009 áprilisától működő honlap szerkezete és tartalma, amely a www.magyaroktatas.ro címen érhető el, a kitöltött kérdőívek alapján alakult ki. Az áttekinthetőség érdekében az itt fellelhető információk jellegük szerint három csoportba oszthatók. Megtalálhatók az oktatással kapcsolatos hírek, az oktatás és a nevelés folyamatát segítő dokumentumok, valamint a pedagógusok számára hasznos információk.

Az oktatással kapcsolatos hírfolyam

A főoldalon a legterjedelmesebb helyet a Hírfolyam foglalja el, ezért ezzel kezdjük az oldal bemutatását. Milyen hírek kapnak itt helyet? Mivel a szerkesztőknek fontos, hogy a magyar nyelvű iskolákban szervezett rendezvényekről és más kulturális eseményekről az olvasók tájékoztatást kapjanak, a különböző, országos szintű versenyek és rendezvények szervezőinek lehetőségük van arra, hogy a honlapon beszámoljanak az általuk irányított eseményekről.

Lényeges ugyanakkor az is, hogy a pedagógusok értesüljenek a magyar nyelvű oktatásban történő változásokról: tanügyi intézmények létesüléséről vagy megszűnéséről, esetleg felújításáról, valamint a felsőoktatási intézmények által biztosított hagyományos és új magyar nyelvű képzésekről, hiszen csak ezek ismeretében nyújthatnak megfelelő tájékoztatást a diákoknak és a szülőknek.

Mint ismeretes, a romániai oktatás jelenleg folyamatos változásokon megy keresztül. A tanév kezdete előtt módosított tanterveken kívül az oktatásra érvényes törvények, de maga a vizsgarendszer is változik, és a – gyakran politikai harcok által befolyásolt – állandó módosításokat egyetlen pedagógusnak sem könnyű követnie. Éppen ezért rendkívül fontos szempont az is, hogy a honlap a változásokról szóló híreket állandó jelleggel közvetítse.

Az oktatás-nevelés folyamatát segítő dokumentumok, anyagok, eszközök tára

A romániai tanügyi reform keretében születő törvényjavaslatokról, módosításokról, miniszteri rendeletekről és az államirányítás egyéb, oktatást érintő eszközeiről az Oktatásjog menüpontból is tájékozódhat az érdeklődő. Mivel ezek román nyelven jelennek meg, és így a magyar pedagógusok ezen a nyelven keresik és olvassák el őket, a magyar nyelvű megfelelőjük nem minden esetben közismert. A nyelvi akadályok úgy hárulhatnak el, hogy a legtöbb dokumentumra két nyelven utalnak a szerkesztők. Így próbálják meg szélesebb körben ismertté és használatossá tenni a magyar nyelvű kifejezéseket. Céljuk ugyanis nem pusztán magának az információnak az átadása, hanem annak a tudatosítása is, hogy – a hivatalos nyelvnek az állam irányításában tapasztalható egyértelmű dominanciája ellenére – az oktatásban érintettek magyarul is beszélhetnek a szóban forgó dokumentumokról, sőt magyarul kell ezekről beszélniük.

Tapasztalatok szerint az oktatásra vonatkozó törvényeken kívül a pedagógusok többsége nagyon fontosnak tartotta a szakmai fejlődést, illetve azt, hogy folyamatosan tájékozódjon az ezzel kapcsolatos lehetőségekről. Éppen ezért két menüpontban is hozzáférhetünk az erre vonatkozó információkhoz. Az egyik ilyen menüpont a Továbbképzés, ahol a kollégák a pedagógusoknak szóló tanfolyamokról értesülhetnek. Ezeket hónapokra lebontva, jelentkezési határidejük szerint tüntetik fel annak érdekében, hogy a pedagógusok idejében észrevegyék őket, és jelezhessék részvételi szándékukat.

Ebben a menüpontban nem kizárólag a pedagógiai munkában felhasználható tudást közvetítő továbbképzésekről lehet tudomást szerezni, hanem olyanokról is, amelyek által az oktatók aktív szerepet vállalhatnak az iskolai élet alakításában. Ezért az akkreditált egyetemek, illetve a különböző szervezetek által meghirdetett tanártovábbképző tanfolyamokon kívül helyet kapnak a projektírói és -vezetői, tárgyalástechnikai és más, hasonló jellegű képzések is. Bár a cél elsősorban a romániai magyar nyelvű továbbképzők népszerűsítése, a honlap nem zárkózhat el sem a Romániában meghirdetett román vagy más nyelvű képzésektől, sem azoktól a külföldi – elsősorban magyarországi – képzésektől, amelyeken a romániai magyar pedagógusok is részt vehetnek.

A pedagógusok fejlődésében igen fontos szerepet játszanak a szakmai előadások és a konferenciák is. A továbbképzésekkel szemben a honlapon ezeknek az időpontja olvasható, hiszen nyilvánvaló, hogy a legtöbb oktató hallgatóként vesz részt az ilyen jellegű rendezvényeken. Természetesen ha a szervezők előadók jelentkezését is várják, erről is lehet tájékozódni, hiszen sok pedagógus nem érzi elegendőnek a felsőoktatási intézmények által biztosított alapképzést, és ezért folytatja tanulmányait mesterképzéseken, doktori iskolákban.

A tapasztalat- és az információcsere ugyancsak fontos szerepet játszik a pedagógusok szakmai fejlődésében. Ezért jött létre a Didaktikai adatbázis, amely a honlap leglátogatottabb része. Az itt található anyagokat a felhasználók csak regisztrációt követően tekinthetik meg. Bár a Didaktikai adatbázis technikai okok miatt csupán 2009 júniusától működik, és a nyári vakáción a pedagógusok nem sok érdeklődést mutattak iránta, a tanévkezdés óta háromszorosára növekedett a regisztrált tagok száma. Ennek megfelelően mára több mint 200 pedagógus látogatja rendszeresen. A regisztrált tagok nemcsak kereshetnek a már meglévő anyagok között, hanem értékelhetik is ezeket, ugyanakkor feltölthetik vagy törölhetik saját anyagaikat is. A Didaktikai adatbázisban való könnyebb eligazodás érdekében öt témakört különítettek el egymástól:

– Az Oktatáson kívüli tevékenységek almenüpontban a felhasználók által feltöltött műsor-, rendezvény- és projekttevékenység-leírások találhatók.

– A Pedagógia almenüpontban olyan referátumokat, cikkeket, tanulmányokat lehet felfedezni, amelyek az oktatási és a nevelési folyamat pszichológiai, módszertani, illetve pedagógiai hátteréről szólnak.

– A Pedagógusi portfólió almenüpont kiválasztásakor a felhasználók olyan anyagokat, dokumentumokat kereshetnek, amelyek segítséget nyújtanak a saját portfóliójuk elkészítésében.

– A Szakirodalomban egyrészt a verseny- és a fokozati vizsgák követelményrendszerei, másrészt a világhálón elérhető, a különböző vizsgákra és tanórákra való felkészülést megkönnyítő szakirodalom hivatkozásai találhatók meg.

– A Tanítás almenüpontban olyan anyagokra bukkanhatunk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a tanítás folyamatához: tanterveket, üres munkaterveket, munkatervmintákat, felhasználók által feltöltött különböző dokumentumokat (munkaterveket, feladatlapokat és így tovább) találhatunk itt.

A tapasztalat- és az információcserét szolgálja a honlapon működő Szakmai fórum is, amelynek kilenc alfórumában kommunikálhatnak egymással a pedagógusok: a Közérdekű témák címszó alatt oktatásjogról, oktatáspolitikáról, tankönyvekről és segédanyagokról; a Menedzsment fórumban pályázatokról, projektekről, illetve az oktatás minőségének biztosításáról. Ezeken kívül léteznek olyan alfórumok is, amelyeken az óvónők, a tanítók, a tanárok és az iskolapszichológusok beszélhetik meg egymással sajátos gondjaikat. Fontos tényező volt annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a pedagógusok pszichológus tanácsát kérhessék a problémás viselkedésű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek irányításával kapcsolatban.

Annak ellenére, hogy a szakmai fórum működtetése azért volt létfontosságú, mert így a pedagógusok a saját anyanyelvükön vitathatják meg gondjaikat, az oktatásjogi problémák megbeszélése során előfordul az is, hogy a kommunikáció két nyelven történik: az egyes törvényeket szó szerint idézve ugyanis elkerülhetetlen a román nyelv használata. A szerkesztőség reményei szerint azonban bizonyos idő elteltével változni fog az ilyen jellegű témákról folyó kommunikáció is, hiszen az egyik céljuk annak tudatosítása, hogy a hivatalos nyelvnek az állam irányításában tapasztalható egyértelmű dominanciája ellenére magyarul is lehessen beszélni az oktatásjogról.

A pedagógusok számára hasznos információk

A tágabb körű kommunikáció, valamint az intézményi bemutatkozás lehetőségét szerette volna megteremteni a honlap azzal, hogy létrehozta a Magyar tannyelvű oktatási intézmények adatbázisát. Romániában létezik már ehhez hasonló adatbázis, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) működtet, a benne foglalt információk azonban csak regisztrált felhasználók számára elérhetők, regisztrálni pedig kizárólag tanintézmények tudnak. Az RMDSZ által létrehozott adatbázis elsősorban olyan, a gyermeklétszámra és a tanerőkre vonatkozó adatokat szolgáltat, amelyek a pedagógusok, az igazgatók és a tanfelügyelők számára rendkívül fontosak. Ezzel szemben a szóban forgó honlapon az iskolák bemutatkozhatnak jövendőbeli diákjaiknak, szüleiknek, illetve meghirdethetik a következő tanévben induló osztályaikat. Ez nemcsak a bemutatkozó iskolák, hanem az egész romániai magyarság érdeke. Azért is szükség van erre, hogy az óvónők, a tanítók, az osztályfőnökök tájékozottan adjanak tanácsot a tanulás, a továbbtanulás kérdéséről a szülőknek és a gyermekeknek, és ugyanakkor a szülők és a diákok megfelelő mennyiségű információ birtokában dönthessenek a tanulás, sőt a továbbtanulás helyéről.

A pedagógusok a továbbtanulást megelőző szakaszzáró, illetve érettségi vizsgáról is képet kaphatnak a honlap segítségével. Az V–VIII. osztályos tanulási ciklust záró vizsgának idén újabb szervezési formáját dolgozták ki, ugyanis az előző két évben a diákok tudását egységes dolgozatírás alapján mérték fel, amelyet a VII. és a VIII. osztályosok három-négy tantárgyból írtak meg. Az újabb vizsgarendszerről, amelyről a folyó tanév elején döntöttek, már nem csak a hírekből és az Oktatásjog menüpontban található miniszteri rendeletekből, illetve annak mellékleteiből tájékozódhat az érdeklődő, a honlap ugyanis az új vizsgarendszert is bemutatja.

A 2009/2010-es tanévben a romániai érettségi vizsgarendszer is megváltozik. A módosításokról az Érettségi vizsga menüpontban olvashatunk. Ugyanitt elérhető a 2009-es érettségi vizsgához kapcsolódó minden információ: időpontjai, az egyes tantárgyak tételsorai, az írásbeli tételek és ezek javítókulcsai stb.

Mivel az oktató-nevelő folyamatban rendkívüli szerepet játszanak az oktatáson kívüli tevékenységek, ezért fontos volt az erről szóló tájékoztatás is. A Rendezvények menüpontban különböző iskolai események (például iskolanapok, gyermekszínjátszó fesztiválok), kulturális programok (így pl. írói estek, kiállítások, néptáncfesztiválok) és különböző témájú táborok felhívásai találhatók. A könnyebb eligazodás érdekében ezek az események hónapokra lebontva, időpontjuk szerint vannak feltüntetve. Amennyiben a nyilvánosság számára szánt, jelentkezést feltételező rendezvényről van szó, ennek a címe és a helyszíne mellett megjelenik a szervező intézmény neve és legalább egy elérhetősége is.

Az oktató-nevelő folyamat színesebbé tételét célozza a Versenyek, pályázatok meghirdetése. Itt elsősorban diákok számára kiírt pályázatok kapnak helyet: rajz-, fotó-, irodalmi, történeti, táncművészeti, informatikai és más egyéni, illetve csoportos vetélkedők között válogathatnak a fiatalok. Mellettük szerepelnek azonban pedagógusoknak szóló pályázati kiírások is: romániai és külföldi – elsősorban magyarországi – intézményeknek olyan felhívásait teszik közzé, amelyek által a pedagógusok támogatást kaphatnak a különböző kulturális, tudományos vagy más jellegű tevékenységek lebonyolításához. A versenyek és a pályázatok hónapokra lebontva, a jelentkezési, illetve pályázati határidő szerint jelennek meg. Ezért fontos, hogy a pedagógusok ne csak az aktuális hónap versenyeit, pályázatait tekintsék meg, hiszen egy versenyre való felkészülés vagy egy pályázat megírása több hónapot is igényelhet.

A fentiekből bárki láthatja, mennyire összetett a pedagógus munkája. Nem könnyű figyelemmel kísérnie a gyakori változásokat, illetve az újdonságokat. Éppen ezért lényeges a honlap Hírlevele, amelyet a Didaktikai adatbázis felhasználói igényelhetnek. Ebből hetente értesülhetnek a honlapon újonnan megjelent oktatásjogi vonatkozású dokumentumokról, az új pályázati kiírásokról, a frissen meghirdetett továbbképzésekről és konferenciákról, versenyekről és rendezvényekről.

A magyaroktatas.ro léte nagy előrelépést jelent a romániai magyar oktatásban, hiszen 2009 áprilisa előtt nem létezett ilyen jellegű honlap. Bár jelen pillanatban viszonylag kevés regisztrált tagja van, de mivel számuk folyamatosan nő, elérhetőnek tekinthetők a következő célok:

– a magyar pedagógusok összefogása, hatékony kommunikációja;

– a romániai magyar oktatás általános problémáira való rámutatás, a sajátos problémák megoldása;

– reális kép alkotása a magyar oktatásról;

– a romániai magyar oktatás minőségi javulása;

– a magyar oktatásban tapasztalt hiányosságok pótlása.


Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagi, illetve erkölcsi támogatásukkal vagy szellemi munkájuk eredményeinek közzétételével hozzájárultak a honlap létrejöttéhez, működéséhez, és így lehetővé tették a romániai magyar oktatásban eddig észlelt hiányosságok pótlását.

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2009. 3. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–