Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Kiss Gábor − Bárdosi Vilmos

Szinonimák. 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára (Pethő József)

 

AZ ÉKESSZÓLÁS KISKÖNYVTÁRA 7.

 TINTA KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST. 2008. 222 LAP

 

Egy új szinonimaszótárról

„A nyelvbeli kifejezések […] sokféle színe és sokféle ereje”

„A csárdai zenész, az iparhegedűs 20-30 hanggal dolgozik. Annyival eljátszik minden dalt. A művészhegedűs ugyanazon a hegedűn 200-300 hangot zendít elő. Éppen így vagyunk az íróművészekkel is. Az iparos író a közélet kopott kis szótárából él. Ő azzal mindent elmond, amit akar, s a vele egyszintű olvasó megelégszik vele. A művész író azonban ismeri a nyelvbeli kifejezések sokféle különbségét s a különbségek sokféle színét és sokféle erejét: s egy pillantásra lát és választ, mint a gyöngyfűző asszony” − ezzel a Gárdonyi Géza-idézettel vezeti be Kiss Gábor és Bárdosi Vilmos az új szinonimaszótárt vagy, ahogyan ők nevezik, a „dióhéjszótár”-t. A mottó pontosan és szemléletesen jelzi, mennyire meghatározó szerepe van a rokon értelmű szavaknak, kifejezéseknek a szépirodalmi nyelvhasználatban. Ehhez azonban rögtön hozzáfűzhetjük azt is, hogy a szinonimáknak nemcsak a szépirodalomban, hanem minden nyelvhasználati területen ilyen mértékű a jelentőségük. A szövegalkotó számára ugyanis, bármilyen szövegtípusról legyen is szó, mindig a szinonimák közötti választás ad lehetőséget arra, hogy egy adott valóságdarabról eltérő stílusú, vagyis eltérő hatású és eltérő kommunikációs jelentésű megnyilatkozásokat hozzon létre.

A bemutatandó szinonimaszótár célja ennek alapján legfőképpen az, hogy a változatos, szemléletes, színes és pontos nyelvhasználatot elősegítse. A szerzők megfogalmazásával: Gyakran változatosságra törekedve igyekszünk elkerülni egy-egy szó unalmas ismétlődését. Máskor valamely szó helyett pontosabb, találóbb kifejezést keresünk. Ehhez kíván segítséget nyújtani a Szinonimák című dióhéjszótár.” Kiss Gábor és Bárdosi Vilmos azt is hangsúlyozza az Előszóban, hogy a szótár „elsősorban a tanulóifjúság számára készült” − de természetesen mindenki más is eredményesen forgathatja.

Mivel a szinonímiának több, különböző elméleti alapokra és szempontokra épített értelmezése is ismeretes és használatos mind a szakirodalomban, mind az oktatásban, természetesen alapvető jelentőségű kérdés az is, hogy miképpen értelmezik jelen esetben a szótáralkotók magának a szinonímiának a fogalmát. Erről a következőket olvashatjuk a bevezetésben: „A címszó szinonimáiként szókincsünknek azokat az elemeit soroltuk be, melyek jelentése a címszóéhoz többé-kevésbé közel áll. Az alá- és fölérendelt viszonyban lévő fogalmakat, szavakat általában nem vettük fel szinonimaként. Ugyanígy a legtöbb esetben nem soroltuk fel szinonimaként a valamely gyűjtőfogalom alá tartozó, egymásnak mellérendelt fajtaneveket sem. Azonban, ha úgy véltük, hogy fontos és hasznos ismereteket nyújt valamely fogalom különböző aleseteinek megadása, akkor közöltük azokat.” Ez a „középutas”, leginkább a nyelvhasználat praktikus szempontját előtérbe helyező megoldás kétségtelenül megfelel a szótár alapvető céljainak, igazodik a célközönséghez.

A szótár anyaga, felépítése

Ezek után nézzük meg, hogy milyen nyelvi anyaggal, milyen módon igyekszik megfelelni a fent bemutatott szerzői célkitűzésnek a könyv. A munka 4200 címszót tartalmaz, ezek alkotják „a szótár vázát”. A címszók elsősorban nyelvünk gyakoribb szavai, a Magyar szókincstárból való kiválasztásukhoz a szerzők A magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára és az Értelmező szótár+ öt csillaggal jelzett leggyakoribb címszóit vették figyelembe. Néhány esetben azonban az így kiválasztott gyakori szavak mellett előfordulnak címszóként ritkábban használatos szavak is. Ennek oka elsősorban a remélt célközönséghez, a diáksághoz, illetve az irodalom- és az anyanyelvoktatás (tanítási gyakorlatunkból tudjuk: manapság nagyon is valóságos) igényeihez köthető: „A fiatalabb nemzedék, a diákok kötelező olvasmányaikban, a régi szövegek olvasásában találkozhatnak velük [ti. elavult, tájnyelvi stb. szavakkal − P. J.], és így szótárunk segítséget nyújthat ezek értelmezésében. Ezért címszók szótárunkban pl. a felcser, juss, kese, ösztövér szavak.”   A vastag betűs címszók mellett 20 000 különböző szinonimát sorolnak fel a szótár alkotói, de mivel bizonyos szavak többször, több címszó mellett is előfordulnak, összesen 33 000 szó található a gyűjteményben. A 4200 szócikkben összességében 9500 szinonimasor fedezhető fel, tehát az átlagot tekintve egy-egy címszónak több mint két szinonimasora van. A szinonimaként felsorakoztatott szavak nagyobb része is a mai köznyelvhez tartozik, de itt is felismerhetők régies, nyelvjárási, diáknyelvi stb. szavak.

A szócikkek első része, a szócikkfej tartalmazza a címszó szófaji meghatározását is, és ha van, az alakváltozatot; például:

 

 

 

 

Az ezután következő szócikktest legfontosabb része értelemszerűen a szinonimák, szinonimasorok megadása.

A szótárban található 20 000 szinonimaként megadott szó közül majdnem 3000-et stílusminősítéssel is elláttak a szerzők, mégpedig azokban az esetekben, amikor az adott szónak sajátos stílusárnyalata, az általánostól, a megszokottól eltérő csoportnyelvi használata van, vagy ma már régiesnek számít. Például a kézirat mindkét, a szótárban szereplő szinonimája, a manuscriptum és a kódex is minősítést kapott.

 

 

Vagyis a kézirat címszónak idegen nyelvi szinonimája a manuscriptum, a kódex pedig a szaknyelv körébe tartozik. Idegen (id) stílusminősítést azok a szavak kaptak, amelyeket az átlagos mai magyar nyelvhasználó idegennek, idegenszerűnek érez. Néhány további példa: fragmentum, liezon, meeting, prominens, team. A szak, szakmai (szak) minősítésű szavak csak szűkebb szakmai csoportokban vagy csak valamely tevékenységi körben, tudományágban használatosak, például kvóta, szimptóma, védmű.

Néhány további minősítés: bizalmas (biz) minősítéssel jelölik a szerzők a fesztelen társalgás nyelvében előforduló szavakat, a gyermeknyelv szavait és a familiáris stílusban használatos szavakat: bibi, hajcsikál, átver, cirka stb. Durva minősítésűek a közönséges stílusú beszélgetésben elhangzó bántó, sértő szavak: belepofázik, trampli, pofa (’száj’) stb. Szleng minősítésű szavak szókincsünknek azok az újabb elemei, amelyek csak a kevéssé igényes, humoros nyelvhasználatban, az argónyelvben, a diáknyelvben és a legfesztelenebb társalgás nyelvében fordulnak elő: frankó, keccsöl, majré, stíröl, verda.

A vonzatok feltüntetése az ilyen jellegű munkák sorában lényeges szempont. Ez a megoldás különösen az igék esetében segíti elő a jelentés megértését, egyértelműsítését. Például:

 

 

Egyes esetekben a szinonimát értelmi kiegészítéssel, használati körének megnevezésével látták el a szerzők, mégpedig akkor, ha ez a kiegészítés elősegítheti a szó helyes használatát. Az értelmi kiegészítés szögletes zárójelben, utána kettősponttal található a szinonima előtt. Például:

 

Néhány felhasználási lehetőség az anyanyelvi nevelésben

A fent említett fő funkciók, azaz a nyelvhasználat változatosságának, a pontosabb, találóbb kifejezés megtalálásának segítése mellett kiválóan alkalmas ez a kis szótár arra is, hogy általa a diákok alapszintű jártasságra tegyenek szert az egynyelvű szótárak használatában, az így megszerzett szótárhasználati gyakorlat aztán később nagyobb, bonyolultabb szerkezetű szótárak forgatásakor is iránymutató lehet. Feltétlenül említést érdemel az is, hogy a Szinonimák című szótár bizonyos tekintetben értelmező szótári funkciót is betölthet, hiszen − ahogyan ezt a szerzők is megjegyzik − az olvasó számára egy kevéssé ismert vagy homályos jelentésű szó megértését a szinonimák pontosíthatják, árnyalhatják. Ez a szerep is sokoldalúan és kiválóan aknázható ki az iskolai gyakorlatban az anyanyelvi nevelés különböző szintjein és területein, hogy itt csak néhányat említsek: a tanulók szó- és kifejezéskészletének gyarapításában, a helyes szóhasználat tanításakor, a jelentéstani ismeretek tanításakor és gyakorlásakor.

Mindezek alapján jó szívvel ajánlhatjuk ezt a szótárt elsősorban az anyanyelvi nevelésben közvetlenül érintetteknek: a tanulóknak és a tanároknak (nem csak a magyartanároknak), rajtuk kívül pedig mindenki másnak, aki szeretne igényesebben, hatékonyabban beszélni, írni − és azoknak, akik egyszerűen csak érdeklődnek egyik legnagyobb nemzeti kincsünk, anyanyelvünk sokszínűsége és gazdagsága iránt.

 

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2009. 1. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–