Antalné Szabó Ágnes

Az anyanyelv-pedagógia szolgálatában


www.anyanyelv-pedagogia.hu

 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat alapítása

2008 júliusában jelent meg az Anyanyelv-pedagógia című szakfolyóirat első száma a világhálón. A folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata alapította ebben az évben, és azóta is gondozza folyamatosan. Évente négy alkalommal jelenik meg állandó rovatokkal. A szakmai hátteret a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport biztosítja, amelynek tagjai meghatározóak voltak a folyóirat alapításában és elindulásában, többen közülük jelenleg is a szerkesztőbizottság tagjai. A folyóirat további szakmai védnöke az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő, a szerkesztőségnek is helyet adó Szakmódszertani Központ, amely a karon több mint húsz tanári szak szakpedagógiai oktatását és kutatásait koordinálja. A folyamatos megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap támogatása biztosítja. A lektorált folyóirat szakmai profiljának megfelelően elsősorban anyanyelv-pedagógiai, kisebb részben alkalmazott nyelvészeti és általános pedagógiai írásokat közöl a szakterületek oktatói, kutatói, valamint a magyar nyelven és magyar nyelvet tanító pedagógusok számára.

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat azonosítója: HU ISSSN 2060-0623. A folyóirat szerepel a Nemzeti és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában. Évi négy száma kizárólag online formában jelenik meg, és minden írását regisztráció nélkül, térítésmentesen lehet olvasni. A honlap ugyan kínál regisztrációs lehetőséget, de ez a funkció csak az érdeklődők közvetlen tájékoztatását szolgálja.

A folyóirat küldetése

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden köznevelési szinten és minden műveltségi területen – nem csupán a magyar nyelvi és irodalmi nevelésben – kiemelt cél és feladat. Az anyanyelvi kommunikáció mindenfajta tanulás alapja, ezért az Anyanyelv-pedagógia folyóirat tantárgyaktól függetlenül kívánja segíteni a magyar nyelven tanító pedagógusok munkáját. Olyan elméleti és gyakorlati munkákat kínál, amelyek minden műveltségi területen és szaktárgyban az anyanyelven folyó kommunikáció (a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás, az érvelés, a tanulási képesség stb.) fejlesztését szolgálják.

A folyóirat küldetése szerint támogatja az anyanyelv-pedagógiai kutatásokat is azzal, hogy helyet ad a legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeknek, ezáltal mind a pedagógusok, mind a kutatók megismerhetik az anyanyelvi neveléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatásokat. Segíti az iskolai anyanyelvi nevelés gyakorlati megújulását is, hiszen korszerű módszertani eljárásokat, új, tanulóközpontú tanulási-tanítási technikákat ajánl, miközben ezek elméleti hátterét is bemutatja. A cikkek gyakran konkrét gyakorlati példákat is kínálnak az aktív, az interaktív és a reflektív tanulást segítő módszerekre, kidolgozott folyamatterveket, projektleírásokat és feladatsorokat, több esetben letölthető interaktív táblás gyakorlatokat is tartalmaznak. A folyóirat fontos szerepet vállal abban is, hogy a Nemzeti alaptantervre építve alkalmazási mintákat mutasson be a kommunikációs, a problémamegoldó és a kooperációs kompetencia tantárgyközi fejlesztésére. A szerzők a fejlesztésre ajánlott tanítási-nevelési módszereket – a bölcsődétől a felsőoktatásig – a köznevelés különböző szintjein tanító pedagógusok figyelmébe ajánlják. A folyóiratban megjelent írások mind az óvodapedagógusok, a tanítók és a magyartanárok, mind a különféle szakos, magyar nyelven és magyar anyanyelvű gyermekeket tanító-nevelő pedagógusok számára is hasznosak lehetnek. A szakmai közvélemény tájékoztatásában is szerepet vállal az Anyanyelv-pedagógia azáltal, hogy több rovatában a szakmai élet kiemelkedő eseményeiről, a legújabb kiadványokról, szakmai honlapokról is kínál összefoglalókat, tudósításokat, ismertetőket.

A környezetvédelmet, a kulturális és szakmai kapcsolatok erősítését, továbbá a pedagógus-továbbképzést, a pedagógusok önképzését is szolgálja a folyóirat azzal, hogy elektronikus formában jelenik meg, és térítésmentesen bárki olvashatja. Küldetése szerint hiánypótló abban az értelemben, hogy elektronikus megjelenése miatt eljut a határon túli magyarlakta területekre és a magyar nyelvet használókhoz más európai, valamint tengerentúli országokba is. Az angol nyelvű összefoglalók, címek és kulcsszók pedig a nemzetközi kutatók figyelmét is felhívhatják a hazai kutatási eredményekree, a kutatókra és a fejlesztő pedagógusokra.

A szerkesztőbizottság

A folyóirat megjelenését egy 21 fős – 9 különböző oktatási vagy kutatási intézményben dolgozó – szerkesztőbizottság készíti elő: főszerkesztő, főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők, szerkesztők, elektronikus szerkesztők, segédszerkesztő, korrektor, fordító, nyelvi lektor, valamint további szerkesztőbizottsági tagok. A szerkesztőség munkáját az indulás óta egy nemzetközi tanácsadó testület is támogatja (1. táblázat).

 

1. táblázat

A szerkesztőbizottság és a nemzetközi tanácsadó testület tagjai

  

 

A szerkesztőségbe beérkező írásokat 2012-ig 6 különböző felsőoktatási intézményből felkért szaklektor bírálta. A folyóirat szerkesztését 2012-től a szerkesztőség minden tagja nyomon követheti egy digitális dokumentumban, így a szerkesztőségi ülések mellett ez a fajta online kapcsolat is segíti a minél hatékonyabb munkát.

A folyóirat szakmai partnereinek köre folyamatosan bővül, listájukat a honlapon levő Partnereink című menüpontban lehet megtalálni. A folyóirat megjelenését rendszeresen támogatja a Nemzeti Kulturális Alap. További állandó támogatói: a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, a SMART interaktív táblák hazai forgalmazója, az LSK Hungária Kft., valamint a Tinta Könyvkiadó.

A folyóirat szerzői

A folyóirat szerzői között a szakma jeles képviselői, oktatók és kutatók, valamint gyakorló pedagógusok és tehetséges hallgatók egyaránt megtalálhatók. A 2008 és 2012 között megjelent 297 írás 239 szerzője 106 különböző intézmény munkatársa. Azon intézmények között, amelyeket a szerzők képviselnek, hazai és nemzetközi köznevelési és felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, különféle szakmai szervezetek egyaránt megtalálhatók. A következő köznevelési intézményekben dolgozó, munkájukban kiváló eredményeket elérő pedagógusok írásait közölte a folyóirat 2012-ig (2. táblázat).

 

2. táblázat

A szerzők által képviselt hazai köznevelési intézmények

 

 

A felsorolt köznevelési intézményeken kívül különféle társadalmi szervezetek és egyéb intézmények, például az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, a Magyar Rádió Zrt., a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Neveléstudományi Egyesület, a Református Pedagógiai Intézet és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum munkatársaitól is közölt a folyóirat tanulmányokat, olvasói leveleket és egyéb műhelymunkákat.  

A folyóirat színvonalának megőrzéséhez az is hozzájárul, hogy rendszeresen közzéteszi a hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek (3. táblázat) munkatársainak a folyóirat szakmai profiljával kapcsolatos tudományos eredményeit, tanulmányait és műhelymunkáit.

 

3. táblázat

A szerzők által képviselt hazai felsőoktatási intézmények

 

 

 

A folyóirat rangját erősíti, hogy a határon túli és más külföldi tudományos, valamint oktatási intézmények munkatársaitól származó írásoknak is helyet ad (4. táblázat).

 

4. táblázat

A szerzők által képviselt külföldi intézmények

 

 

 

A színvonalas írások és a rangos szerzői névsor a hazai és a határon túli, más országokban élő olvasókat egyaránt vonzzák.

Az olvasók

A folyóirat olvasóinak rétegeit a magyar nyelven tanító pedagógusok, a pedagógusképzésben tanuló hallgatók, az alkalmazott nyelvészet és az anyanyelv-pedagógia Magyarországon, a határon túli magyarlakta területeken, valamint más európai és tengerentúli országokban tevékenykedő kutatói, oktatói alkotják. A technikai adatok szerint a folyóirat látogatóinak több mint 90%-a a folyóirat linkjét hozzáadja kedvenc internetes oldalaihoz. A 2012-es év novemberében érte el a folyóirat öt év alatt a legmagasabb havi egyedi olvasói számot, a 11 761 főt. A folyóirat olvasottsága a kezdetek óta évről évre nő, 2012-ben összesen 96 979 fő volt az egyedi látogatók száma. Ezt az olvasói számot is meg fogja haladni a 2013-as év.

 

5. táblázat

A folyóirat látogatottsága a havi adatok összesítése alapján

 

  

 

A folyóirat legnagyobb olvasói tábora Magyarországon él. Ugyanakkor a világ számos országában is megtalálják és olvassák a tartalmát (6. táblázat). Ez részben annak eredménye, hogy a Tanulmányok és a Műhely rovatban megjelent írásokról angol nyelvű összefoglalók is megjelennek, továbbá a többi rovat írásainak címét, valamint a tartalomjelölő kulcsszókat is lefordítjuk angol nyelvre.  

6. táblázat

Az olvasók által képviselt országok

 

 

 

A táblázatban megnevezett országok közül 2012-ben a következő 10 országban olvasták legtöbben a folyóiratot az olvasói tábor nagyságának sorrendjében: Románia, Németország, Amerikai Egyesült Államok, Hollandia, Kína, Szlovákia, Ukrajna, Oroszország, Szerbia és Nagy-Britannia.

A kézirat útja

A szerzők munkáját a folyóirat honlapján elérhető részletes szerzői útmutató segíti. A szerkesztőségbe érkezett írásokat minden esetben lektorálják, szaklektorok bírálják el a megjelenés előtt. A Tanulmányok és a Műhely rovatokban megjelenő munkákat két szaklektor, a Szemle, a Kitekintő és a Mozaik rovatban megjelenő munkákat egy-egy szaklektor véleményezi. A szerzőknek a bírálatokat 2012-ig anonim küldtük el, 2013-ban változtattunk ezen a gyakorlaton. Ha bármelyik bíráló átdolgozást javasol, akkor csak abban az esetben jelenhet meg az adott cikk, ha a szerző elvégzi a kért átdolgozásokat. Ha pedig a szaklektorok nem javasolják megjelenésre a bírálatra kapott írást, akkor nem publikáljuk a folyóiratban. Csak pozitív lektori jelentés után jelenhet meg bármilyen cikk a folyóiratban. A szakmai lektorok listáját folyamatosan bővítjük. A lektorálásra való kiadásról, a lektorok felkéréséről, valamint a végső megjelenésről a szerkesztőbizottság vezetése és tagjai döntenek. Az angol nyelvű összefoglalókat, címeket és kulcsszókat a fordító után angol nyelvi lektor is javítja. A folyóiratban csak első közlések jelenhetnek meg, erről a szerzőktől aláírt nyilatkozatot kérünk.

A rovatok

A folyóirat alapítása óta hét rovatban kínál olvasóinak elméleti és gyakorlati munkákat: a Tanulmányok, a Műhely, a Szemle, a Kitekintő, a Mozaik, a Postaláda, valamint a folyamatosan frissülő Naptár rovatban. 2012 végén egy új rovattal bővült a folyóirat, a Könyvajánlóval. Évente négy szám jelenik meg, minden rovatban 2-3 írással. Az egy-egy évnyi teljes anyag terjedelme a nyomtatható változat oldalszámát alapul véve kb. 120-120 A4-es oldal, Arial 10-es betűmérettel és szimpla sorközzel. A folyóiratban ötéves története alatt, 2008 és 2012 között összesen 297 írás jelent meg a különböző rovatokban, ezek közül is a legtöbb a Tanulmányok rovatban (7. táblázat). A cikkeket – a folyóirat elektronikus jellegének is megfelelően – számos színes fotó és ábra egészíti ki.

 

7. táblázat

A folyóiratban megjelent írások száma

 

 

 

Tanulmányok rovat

A Tanulmányok című rovat az anyanyelvi kompetencia fejlesztésével kapcsolatos elméleti tanulmányokat, a gyakorlati képzést is segítő, a legújabb tudományos kutatási eredményeket elemző írásokat tartalmaz. A rovatban az elmúlt öt évben publikált 56 tanulmányból a legnagyobb számban anyanyelv-pedagógiai témájú írások jelentek meg, összesen 25. Ezek a munkák a beszéddel, a beszédértéssel, az olvasással, a szövegértéssel, a szövegalkotással, a szótárhasználattal, a helyesírással, a digitális kommunikációval, a tanulási zavarokkal, a kisebbségi oktatással kapcsolatos kutatások eredményeit ismertetik meg az olvasókkal. 2012-ig 18 olyan nyelvészeti tanulmányt is közölt a folyóirat, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a neveléshez-oktatáshoz is, ezek témái a következők: diskurzuselemzés, fonetika, nyelvtörténet, pragmatika, retorika, szociolingvisztika és szövegtan. A rovatban 2 általános pedagógiai írás és 11 több szakterülethez kötődő, interdiszciplináris témájú dolgozat is megjelent. Az utóbbiak között találunk az anyanyelv- és az irodalompedagógiát vagy a fonetikát és az orvostudományt komplex módon képviselő tanulmányt, valamint pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai vagy anyanyelv-pedagógiai és dialektológiai eredményeket egyaránt bemutató munkákat is.

 

A Műhely rovat

A Műhely rovatban 2012-ig a gyakorlati nevelőmunkát szolgáló 49 szakcikk és tanulmány jelent meg. Közülük a többség, szám szerint 28 írás szorosan kapcsolódik az anyanyelvi nevelés különféle területeihez: a beszéd, a beszédértés, az olvasás, a szövegértés, az írás, a helyesírás, a szövegalkotás fejlesztéséhez, az anyanyelvi tudás bővítéséhez, ezen belül is a grammatikai, a hangtani, a jelentéstani, a nyelvtörténeti, a stilisztikai, a szociolingvisztikai és a szövegtani ismeretek tanításához. Néhány írás a digitális szövegek megértésének és alkotásának, az IKT-kompetenciának a fejlesztésével foglalkozik. Más munkák a pedagógia, a drámapedagógia, az orvostudomány, az irodalompedagógia, a magyar mint idegen nyelv stb. eredményeinek az anyanyelvi nevelésben való alkalmazásait taglalják. A rovat cikkei a családban, a bölcsődében, az óvodában, az általános iskolában, a középiskolában és a felsőoktatásban folytatható anyanyelvfejlesztéshez kínálnak hasznos áttekintéseket, valamint – megfelelő elméleti alapozással – alkalmazási mintákat, követhető példákat és jó gyakorlatokat. A Műhely rovat a folyóirat online jellegét kihasználva a cikkeket kísérő, szabadon letölthető táblázatokat, óraterveket, feladatlapokat, feladatsorokat és IKT-tananyagokat is tartalmaz.

  

A Szemle rovat

A Szemle című rovat az anyanyelvi neveléshez is kapcsolódó, Magyarországon megjelent új könyveket, hazai folyóiratokat és szakmai honlapokat mutat be. A 2012-ig megjelent összesen 48 cikk 28 könyvet, 14 folyóiratot, valamint 6 szakmai honlapot ismertet. A könyvek között nyelvészeti, anyanyelv-pedagógiai, általános pedagógiai, IKT-val foglalkozó szakkönyvek, tanulmánykötetek, szótárak, lexikonok, tankönyvek egyaránt megtalálhatók. A 2012-ig bemutatott hazai folyóiratok a következők: Beszédkutatás, Csodaceruza, Fejlesztő Pedagógia, Iskolakultúra, Könyv és Nevelés, Magyar Nyelvőr, Magyar Pedagógia, Magyartanítás, Mentor Magazin, Modern Iskola, Módszertani Közlemények, Új Pedagógiai Szemle, valamint az online Filológia.hu és a Taní-tani. A rovatban ismertetett szakmai honlapok drámapedagógiai, tehetséggondozó, szakmódszertani témájú írásokat és gyakorlatokat, valamint digitális tananyagokat kínálnak a pedagógusok számára.

 

A Kitekintő rovat

A Kitekintő rovat magyar nyelvű tartalmi összefoglalókat kínál más országok anyanyelvi fejlesztéséről, oktatási-nevelési rendszeréről, idegen nyelven megjelent anyanyelv-pedagógiai könyvekről, idegen nyelvű pedagógiai és anyanyelv-pedagógiai konferenciákról, az anyanyelv-fejlesztéssel kapcsolatos külföldi kutatásokról, valamint a magyar nyelvet ápoló külhoni intézményekről. Az öt év alatt megjelent összesen 48 írás 20 országba kalauzolja el az olvasót: az Amerikai Egyesült Államokba, Ausztriába, Belgiumba, Bulgáriába, Csehországba, Dániába, Finnországba, Franciaországba, Japánba, Kanadába, Kínába, Nagy-Britanniába, Németországba, Olaszországba, Oroszországba, Romániába, Svédországba, Szerbiába, Szlovákiába és Szlovéniába. A rovatban olyan írások is olvashatók, amelyek az Európai Unió országainak vagy a határon túli magyarlakta területek anyanyelvhasználatával és anyanyelvi nevelésével komplex módon foglalkoznak. A rovat célja az is, hogy a legfrissebb nemzetközi pedagógiai kutatási eredmények bemutatásával és értelmezésével hozzájáruljon a több országot tömörítő kutatási projektek megvalósításához, a meglévő szakmai kapcsolatok megerősítéséhez és újak kialakításához.

 

A Mozaik rovat

A Mozaik hazai anyanyelv-pedagógiai szakmai programokról, rendezvényekről, az anyanyelvi nevelést is szolgáló szakmai szervezetekről és kutatócsoportokról tudósít. Az összesen 49 cikkből 5 év alatt a legnagyobb számban, 23 esetben konferenciabeszámolók jelentek meg, közöttük például anyanyelv-pedagógiai, neveléstudományi, alkalmazott nyelvészeti, oktatásinformatikai, bölcsész tanári, beszédkutatási és országos tudományos diákköri konferenciákról. A rovatban összefoglalókat olvashatunk tehetséggondozó anyanyelvi tanulmányi versenyekről is, például a Kossuth Lajos szónokversenyről, az Implom József helyesírási versenyről, az országos középiskolai tanulmányi versenyről, az országos anyanyelv-tanítási versenyről. A rovat cikkei beszámoltak többek között A Magyar Nyelv Múzeumának, a Jeles Napnak, A magyar nyelv évének a programjairól is. Más írások különféle szakmai szervezeteket, kutatócsoportokat mutatnak be, például a Magyar Olvasástársaságot és a Neveléstudományi Egyesületet, továbbá a Geolingvisztikai kutatócsoportot és a folyóiratot is alapító Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoportot. A rovatban szakmai megemlékezések is megjelentek Takács Etelről és Szépe Györgyről.

 

A Postaláda rovat

A Postaláda rovat az olvasóknak az iskolai neveléssel, az anyanyelvi kompetencia fejlesztésével, az oktatáspolitikai döntésekkel és az érvényben lévő tantervekkel kapcsolatos véleményeit, javaslatait teszi közzé. Helyet kapnak a helyi és az országos rendezvényekről tudósító olvasói levelek is. Az öt év alatt megjelent 47 olvasói levélből a legnagyobb arányban, 10-10 alkalommal a felső tagozatos és a középiskolai anyanyelvi neveléshez kapcsolódó gondolatok jelentek meg. De összesen hét esetben óvodapedagógusok és tanítók is megosztották az olvasókkal gondolataikat. További hat levél a felsőoktatáshoz és 14 levél általános tartalmával több korosztály anyanyelvi fejlesztéséhez, anyanyelvhasználatának a kérdéseihez kapcsolódott. A levelek témái igen változatosak voltak, érintették például a kisebbségi oktatás, az érettségi, a tanári szerepek, a média, a drámapedagógia, a kommunikációs nevelés, a projektmunka, a zenei nevelés, a múzeumpedagógia kérdéseit.

 

A Naptár rovat

A nemcsak negyedévente, hanem folyamatosan frissülő Naptár rovat magyarországi és határon túli jövőbeli anyanyelv-pedagógiai eseményekről tájékoztat. 2012-ig közel 200 szakmai eseményt, rendezvényt ajánlottunk olvasóink figyelmébe. A néhány soros híranyagokhoz gyakran kapcsolódnak a bővebb tájékoztatást és a részletes információkat biztosító linkek is.

 

A Könyvajánló rovat

2012 végén indult a folyóirat legfiatalabb rovata, a Könyvajánló. Ebben a rovatban a szerkesztőség olyan nyelvészeti, anyanyelv-pedagógiai, általános pedagógiai és pszichológiai témájú, valamint az IKT-alkalmazásokról szóló könyveket ajánl, amelyek a közelmúltban jelentek meg. A rövid leírásokat a fontosabb kiadási adatok, témajelölő kulcsszók és a borítóról készült fotó egészítik ki.

A folyóirat jövője

A folyóiratot egyrészt úgy fejlesztjük, hogy bővítjük a szakmai partnereink körét. Már most együttműködünk több szakmai szervezettel, honlappal és folyóirattal, és egyre szorosabb kapcsolatot építünk ki a pedagógusképző intézményekkel. Bővíteni szeretnénk az olvasók körét is, részben ezt szolgálják a tanarblog.hu-n megjelenő cikkajánlók és a nemrég indult Facebook-oldalunk. Igyekszünk megismertetni a folyóiratot a pedagógusképző felsőoktatási képzőhelyek mellett a továbbképzésekért felelős pedagógiai szolgáltató intézményekkel is.

A folyóiratot már most is lektorált szakfolyóiratként tartják számon a tudományos műveket gyűjtő adattárak, közöttük a Magyar Tudományos Művek Tára. Szerepel számos adatbázisban, például a népszerű MATARKA-ban is, de a szerkesztők törekvése az, hogy a jövőben még több hazai és nemzetközi adatbázisba bekerüljön az Anyanyelv-pedagógia.

Mivel folyóiratunk elektronikus formában jelenik meg, ez a honlap folyamatos gondozását, a technikai funkciók karbantartását és továbbfejlesztését, a tárhely állandó bővítését kívánja meg. A folyóiratot még inkább olvasóbaráttá kívánjuk tenni, és tovább egyszerűsítjük a böngészést. Hiszünk abban, hogy az új információs-kommunikációs technikák és az új kultúraelsajátítási formák elterjedésével, a digitális olvasási stratégiák kialakulásával és megerősödésével egyre nagyobb, sőt a jövőben meghatározó szerepet kapnak az online szakfolyóiratok a tudományos kutatási és a gyakorlati fejlesztési eredmények közvetítésében. Ahhoz, hogy a folyóirat teljesítse küldetését, továbbra is számít az olvasók érdeklődésére és közreműködésére, hiszen csak így érheti el célját: azt, hogy az anyanyelv-pedagógiai kutatásoknak, az anyanyelvi nevelés fejlődésének ösztönzője, szakmai támogatója legyen.

Antalné Szabó, Ágnes: In the service of mother tongue pedagogy 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére 

Vissza a 2013. évi 3. szám tartalomjegyzékéhez  

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–