Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Parapatics Andrea

Szakmai nap a szóbeli kommunikáció fejlesztéséről

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata és a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport évek óta megrendezi a magyartanárok Őszi szakmai napját Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens vezetésével. A rendezvénynek minden év októberében a társszervező Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara ad helyet. A jelentkezők képzettségüknek és érdeklődésüknek megfelelően a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2008-ban is három szekció közül választhattak. Munkájuk még eredményesebb végzéséhez kaphattak elméleti és gyakorlati segítséget az általános iskolák alsó és felső tagozatában, valamint a középiskolákban magyar nyelvet tanító pedagógusok – a szóbeli kommunikáció fejlesztésének témakörében. A szekciók előadói ezúttal is az ország különböző pontjairól származó neves anyanyelv-pedagógiai szakemberek voltak.

 

 

 

1. kép

A megnyitó pillanatai

 

A tanítók szekcióját választó pedagógusok elsőként Albertné Herbszt Mária előadását hallgathatták meg a tantermi kommunikációról. A Szegedi Tudományegyetem főiskolai tanára tipikus példákkal ismertette a tanári értékelés különböző kategóriáit és ezek nyelvi kifejezőeszközeit. Megfigyelései alapján a jóváhagyás gyakori eszköze például a helyes válasz megismétlése (pozitív megerősítést jelentő szóval társítva) vagy éppen a verbális értékelés hiánya, amikor az elfogadást csak az új kérdés megjelenése jelzi. A helyreigazítás általános formája a válasz megismétlése kiegészítéssel vagy a válasz helyes részének ismétlése kérdő intonációval, amelyet szünettartás követ. Az utolsó értékelési kategória az elvetés, amelyet a tanár sokszor a kérdés nyomatékos ismétlésével, újabb tanuló felszólításával vagy a helytelen válasz helyett a helyes megadásával fejez ki.

Ezt követően Nemesné Kis Szilvia, a Kaposvári Egyetem adjunktusa tartott előadást az integrált osztályban tanuló sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű diákok kommunikációs különbségeiről. Az elméleti bevezető ismertette a témához kapcsolódó legfontosabb fogalmakat és az említett gyermekek általános jellemzőit, mind belső tulajdonságaik, mind tanulásbeli jellemzőik alapján. A sajátos nevelési igényű tanulók közé soroljuk a gyógypedagógiai kompetenciába tartozó (tehát a hallás-, látás- vagy mozgáskorlátozott, a viselkedés- és teljesítményzavaros, a beszédben, tanulásban vagy értelmileg akadályozott) gyermekeket, a tanulási nehézséggel és a magatartászavarokkal küzdőket, valamint a kivételes képességű gyermekeket. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az, aki szociális helyzete, családi körülményei miatt védelemre szorul. Az e csoportokba tartozó tanulók sikertelenségét gyakran okozza a szókincs elégtelensége vagy az otthon és az iskolában elvárt kommunikációs módok nagy különbsége. Megoldásként az integrált oktatás fontosságára való felhívás mellett Nemesné Kis Szilvia számos játékos ötletet adott hallgatóságának a kétnyelvű cigány tanulók kommunikációs készségének fejlesztéséhez.

A könyvvásárral színesített szünet után Csákberényi Nagy Miklósné, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola docense folytatta az előadások sorát, aki a meggyőző beszéd okán az érveléstechnikákról és azok alsó tagozatban alkalmazható módszereiről beszélt. Elsőként fontos tudatosítani a gyermekekben, hogy álláspontjuk vitatható lehet. Tehát a racionális érvelés stratégiáinak megtanítása elengedhetetlen. A négy módszer (hasonlóság és analógia, kategorizálás és általánosítás, valószínűség és statisztika, korreláció és okság) bemutatása mellett a hallgatók megismerhették ezek hibatípusait is, hiszen, miként az előadó kiemelte: „a hibák megfigyelése is közelebb visz bennünket a helyes működés felfedezéséhez”. Ezek alapján nem fogadhatjuk el meggyőző érvként a téves analógiát (Zsuzsiék a hegyekbe mentek kirándulni. Elcsúszott, és eltört a lába. Mi is a hegyekbe megyünk kirándulni. Engem is biztosan baleset ér majd), az elhamarkodott általánosítást (Zsuzsa néni rosszul írta fel a táblára a szót → A tanárok nem is tudnak helyesen írni), az arany középút típusú hibát, amikor pusztán azért gondolunk helyesnek egy álláspontot, mert két extrém álláspont között középutat testesít meg (Kovács tanár úr a diákok felének elégtelent adott a matematikadolgozatára. A szülők szerint ki kell rúgni, a tanárok viszont semmilyen büntetést nem tartanak indokoltnak. Az ésszerű megoldás a pénzbüntetés lenne), vagy az együtt bekövetkezés hibája (Mari és Jenci egyszerre érkeztek a bálba. Biztosan van köztük valami), hogy csak néhányat említsünk az elhangzott példák közül.

A szekció záró előadását a Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolájából érkezett Láng Rita tartotta a drámajáték szerepéről a kommunikációs kompetencia fejlesztésében. A szakvezető tanító számos játékkal gazdagította a hallgatóság ötlettárát, amelyeket szó-, mondat- és szövegszinten csoportosítva mutatott be. Szószintű játék a Szókör, amelynek során a tanulók körben állnak, és egy tárgyat adogatnak körbe. A kezdő játékosnak folyamatosan szavakat kell sorolnia egy megadott szempont szerint (például mellékneveket; azonos betűvel kezdődő szavakat; állatokat; stb.) addig, amíg a tárgy körbe nem ér. Ha sikerül neki, ő választhatja ki a következő kezdő játékost, ha nem, zálogot ad. A mondat szintjéhez kapcsolódik a Félmondatos játék, amelyben a tanulók párokban beszélgetnek. A pár egyik tagja elkezd egy mondatot és a társa befejezi, majd a másik kezd egyet, és a következő fejezi be. A kezdő állítás szólhat az osztályról, saját magunkról, vagy akár kapcsolódhat egy olvasott szöveg tartalmához. A játékkal gyakorolhatjuk a kötőszavak helyes használatát is, ha a mondatot kötőszóval kell befejezni. Végül a Hercegúrfi vizsgája olyan szövegszintű játék, amelyet párokban játszanak a gyerekek: egyikük a hercegúrfi, másikuk az udvari tanító. Utóbbi egyszerű kérdéseket tesz fel tanítványának, aki nagy ostobaságokat válaszol. A tanító, hogy ki ne derüljön tanítványának butasága, addig magyarázza a választ, amíg be nem bizonyítja róla, hogy nagyon jó, sőt újszerű. A feltett kérdések kapcsolódhatnak a tananyaghoz is.

Az általános iskolák felső tagozatában tanító magyartanárok szekcióját Zsolnai Józsefné előadása nyitotta meg. A docens asszony először kifejtette a kulcskompetencia fogalmát, amely ismeretekből, képességekből (készségekből) és attitűdökből áll össze, és amelynek fejlesztését az Európai Unió is szorgalmazza. Az anyanyelvi kompetencián belül a szóbeli szövegalkotáshoz szükséges a műfajok, a kommunikációs szituációk, szerepek és normák ismerete, illetve a szövegtani ismeretek, a hangoztatáshoz pedig a helyes kiejtés megtanulása. Ezen belül időt kell szánnunk a helyes légzéstechnika és artikuláció megtanítására, továbbá olyan mondatfonetikai eszközök használatára, mint a hangsúlyozás, a hanglejtés, a beszédtempó és a ritmus. A helyes kiejtés és a fejlett beszédhallás ugyanis jótékonyan hat más nyelvhasználati képességekre is.

Raátz Judit, az ELTE főiskolai tanára szintén a kommunikációs kompetencia fejlesztéséről tartott előadást, a nem szakrendszerű oktatás területére vonatkoztatva. A kerettantervi kérdések és a kommunikációs kompetencia részletes bemutatása után rengeteg konkrét gyakorlattal ismerkedhettek meg a hallgatók. Elhangzott például az Üzenet egy szereplőnek ötlete, amely a modern kor gyermekeinek világához illeszkedve SMS írását kéri a tanulóktól az egyik szereplő nevében a másiknak. A Vasárnapi ebéd másképpen olyan helyzetgyakorlat, amelynek lényege, hogy a tanuló a különböző családtagok (például nagymama, anyuka, nagybácsi, gyerek) nevében számoljon be egy adott témáról (ez esetben a vasárnapi ebédről) a családtagok neve alá felsorolt szavak segítségével (a nagymama például helyet foglal, társalog és hörpint egyet, míg a gyerek lerogyik, dumál és vedel).

A Szegedi Tudományegyetemről érkezett Bácsi János a szóbeli kommunikáció sikertényezőiről számolt be. A szakmetodikus szerint csak azok a pedagógusok tudnak megfelelő kommunikációs gyakorlatokat vezetni, akik jól ismerik a modern kommunikációkutatás eredményeit. Előadásában ezért a legfrissebb tanulmányok alapján különböztette meg a sikertényezőkön belül a fizikai világ tényezőit, a szociális viszonyokat, a beszélők számát, nemét, fajtáit, testhelyzetét, megjelenését, fizikai kondícióját és pszichikai állapotát, valamint a nyelvi adaptáció irányát.

A felső tagozatos szekció utolsó előadója szintén a Szegedi Tudományegyetem szakmetodikusa volt: Sejtes Györgyi a szóbeli szövegértés tanításához adott újabb technikákat a hallgatóságának. Mivel a nyelvhasználat az ember szociális cselekvése, olyan játékokat is végezhetünk a gyerekekkel, amelyek önismeretüket, viselkedési normáikat fejlesztik. Ennek egyik módja például az Azt várom, hogy…, Azt szeretném tudni, hogy… kezdetű mondatok befejeztetése a tanulókkal. Hasonlóképpen fontos a kreatív és a kritikai gondolkodás fejlesztése, ezek egyszerű játéka a Mi a közös?, Mi a különbség? kérdések feltevése a gyerekeknek. A beszéd nem verbális jeleinek felismerését elsősorban drámajátékokkal gyakorolhatjuk, amelyekre szintén számos ötletet kaphattak a jelenlevők. Írott szövegekkel kapcsolatos játék a különböző műfajú apróhirdetések összehasonlítása vagy a történet folytatásának megjóslása szakaszos olvasás közben.

A harmadik párhuzamosan folyó szekció a középiskolai magyartanároké volt, amelynek nyitó előadását Adamikné Jászó Anna, az ELTE főiskolai tanára tartotta. Előadásának címe – Szóval élni és visszaélni – előre jelezte, hogy az érvelés témakörén belül annak hibáit, különösen a manipuláció jelenségét fogja tárgyalni. Az érvelési hiba terminus alá ugyanis nemcsak a hamis, téves, nem igaz állítás tartozik, hanem a nem érvényes, megtévesztő, csaló érvelés is. A manipuláció szándékos érvelési hiba, amellyel gyakran élnek a másikat mindenáron meggyőzni kívánó személyek. Az előadás minden érvelési hibatípust bemutatott (például a fedőszöveg, a mellékvágányra terelés módszerével vagy a statisztikák bizonyítónak hitt erejével), hiszen ezek ismeretében ellenállóbbá válhatunk a manipulációval szemben – ezért fontos megtanítani ezeket a fogalmakat már az iskolában, amely így valóban az életre nevelheti tanulóit.

E témakör tanításának pedagógiáját mutatta be Antalné Szabó Ágnes, aki célok, utak, technikák szerint beszélt az érvelés elméleti alapjairól, majd részletezte a retorika tanításának általános kérdéseit. Az elméleti ismeretek átadásán kívül a retorika tanításának fontos célja a gondolkodás és a felelősségtudat fejlesztése, a megfelelő erkölcsi magatartás tudatosítása, a befogadó- és közlőszerephez szükséges készségek – azaz az önismeret, az önfegyelem, a tapintat, az empátia, a türelem, a találékonyság, az emlékező- és előadókészség, valamint a szerkesztő- és stílusérzék – fejlesztése. Az előadás módszereket javasolt a beszéd megtanulásához, valamint számtalan ötletet adott az érvelés tanulásának előkészítéséhez és gyakorlásához is. Az érvelést előkészíthetjük a teremben történő „kóborlással”, amikor a tanulók megosztják érveiket azzal, akivel szembetalálkoznak, így gyűjtve össze egyre több véleményt. A gyakorlás egy kiváló módja az Érvpingpong, amelynek során az állító csoport megfogalmaz egy érvet, amelyet a tagadók megcáfolnak, majd ők is érvelnek a maguk igaza mellett. Ezt megcáfolja az első csoport, majd új érvet mond, és így tovább.

Számos kooperatív technikával gyarapította hallgatói tudását N. Császi Ildikó is. A Károli Gáspár Református Egyetem docense szerint ugyanis a különféle módszerek alkalmazása megkönnyíti a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését, és mindegyiknek speciális előnyei vannak. A bevezető órákat segítő játék például a Vaku, amelynek során mindenki elmondja, hogy mit tud, illetve mit gondol a témáról. Mivel a gyerekek nem vághatnak egymás szavába, az egyes vélemények azonos érvénnyel fognak egymás mellett állni. Az információfeldolgozás egyik módszere a 66 nevű játék: a gyerekek hatos csoportokba rendeződnek és hat percen keresztül beszélgetnek egy témáról, majd minden csoport megosztja legfontosabb eredményeit a többiekkel is. Végül a tanulási szakasz lezárására alkalmas a Visszapillantó, amikor a tanulók állást foglalnak a témával kapcsolatban és elgondolkodnak azon, mivel szeretnének még foglalkozni (Mit viszek magammal ebből a szakaszból? Mi hiányzott?).

 

 

2. kép

A középiskolai szekcióban

 

A középiskolai magyartanárok szekcióját Eck Júlia előadása zárta. A neves drámapedagógus elméleti bevezetője után számos gyakorlatot ismertetett, amelyeket a munkahelyén, azaz a Toldy Ferenc Gimnáziumban rögzített videofelvételekkel is szemléltetett. Magyarázat helyett önmagukért beszéltek a kisfilmek, amelyek sorra bemutatták az említett játékok valós, tantermi menetét. A drámajáték segítheti a magyar nyelv oktatását az ember és a nyelv, a szövegtan, a stilisztika, a nyelvművelés és a retorika témaköreiben, illetve a szóbeli és az írásbeli kommunikáció tanításakor. A nem verbális kifejezőeszközök használatát tudatosítja például a Kalapos játék, amelyben minden tanulónak másfajta fejfedőt adunk, és feladatuk úgy bejönni és leülni, ahogyan a rajtuk lévő kalapot, sapkát stb. viselő személy tenné. Eck Júlia emlékeztetett a drámapedagógiai módszerek olyan előnyeire is, amelyekért érdemes „feláldozni” néhány percet nem csak a magyar nyelv és irodalom órák idejéből, hiszen a különböző gyakorlattípusok fejlesztik az érzékelést, a koncentrációt, a fantáziát, a bizalmat, a csoportkohéziót, a beszédtechnikát, a viselkedéskultúrát és a nyilvánosság előtti szerepvállalást.

A szekció-előadásokat közös program követte: az érdeklődők megismerkedhettek az interaktív tábla használatával, előnyeivel és ki is próbálhatták a bemutatott szemléltető feladatokat.

A rendezvény szervezői minden évben meghirdetik az Anyanyelv-tanítási ötletpályázatot, amelynek pályázóit szakmai zsűri bírálja el három kategóriában: külön értékelve az általános iskola alsó és felső tagozatában, valamint a középiskolában magyar nyelvet tanító pedagógusokat és a pedagógusjelölt hallgatókat. A szakmai nap keretében kerül sor a győztesek díjazására is. A 2008. évi nyertesek és az emléklapban részesült pályázók névsorát a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának honlapján (http://magyartanar.mnyt.hu) olvashatók. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.

 

 

3. kép

Az eredményhirdetésre várva

 

Az ország különböző pontjairól nagy számban érkezett hallgatóság megismerkedhetett a legfrissebb tudományos eredményekkel és módszerekkel, amelyekkel még hatékonyabbá és eredményesebbé tehetik munkájukat. Az előadások közötti szünet és az interaktív tábla megismerését célzó közös program pedig lehetőséget adott a hasznos eszmecserére a résztvevők és a neves előadók között. Reméljük, jövőre is találkozunk!

 

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2008. 3–4. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–