Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Gonda Zsuzsa

Új irányok, új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben

 

Új irányok, új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben címmel rendezett konferenciát 2008. február 9-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara. A konferencia célja egyrészt a modern pedagógiai irányzatok, új paradigmák oktatásban való megjelenésének elősegítése, a már megvalósított irányelvek, programok, lehetőségek bemutatása, különös tekintettel a kommunikáció-központú anyanyelvi nevelésre, valamint a szövegalkotói és szövegfeldolgozói készségek, képességek fejlesztésére. A rendezvény másik célja a pedagógusképzés problémáinak megfogalmazása és a lehetséges megoldások feltárása. A pedagógusképzés fejlesztésének kérdései között központi szerepet kapott a tanárok információs és kommunikációs kompetenciájának alakítása, a drámapedagógia lehetőségeinek felvázolása és a tanári személyiségjellemzők fejlesztésének lehetősége. A rendezvényt Hortobágyi István főigazgató és Csíkvári Gábor tanszékvezető főiskolai tanár nyitotta meg. A megnyitó beszédet követően plenáris előadásokat hallgathattak meg a konferencia résztvevői.

Elsőként Kálmánné Bors Irén mutatta be a HEFOP elnevezésű projekt eredményeit Felkészítés az anyanyelvi nevelésre a megújult pedagógusképzésben címmel. Előadásának középpontjában a pedagógusképzés modernizálása állt az Európai Unió követelményeinek és a bolognai rendszernek megfelelően. Három kulcskompetenciára hívta fel a figyelmet a pedagógusképzéssel kapcsolatban: az ismeretek megszerzésének és alkalmazásának képességére, valamint a megfelelő tanári attitűd kialakítására. Kálmánné Bors Irén kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a XXI. század újfajta követelményeit és lehetőségeit a pedagógusok képzésében is alkalmazzuk, vagyis fel kell készíteni a tanítójelölteket egy új, a megszokottól eltérő tanár-diák kapcsolat kialakítására és fenntartására, valamint a modern oktatási-nevelési eszközök hatékony alkalmazására. Kálmánné szerint egy olyan tanárszerep kialakítására is szükség van, amelyben nem a pedagógus az információk megszerzésének egyedüli forrása, vagyis fontosabbá válik az ismeretek között eligazítani tudó tanító megjelenése.

Korányi Margit a Kommunikáció-központú anyanyelvi nevelés az iskolázás kezdő szakaszában című előadásában a nyelvészet mint tudomány és a nyelvtan mint tantárgy különbségeire helyezte a hangsúlyt. Ezzel párhuzamosan a motiváció szemszögéből mutatta be a taxonómiamagolás és a problémamegoldó tanulás, a valódi tanulás és az iskolai tanulás, valamint az ismeretközpontú és a képességközpontú tanulás eltérő jellemzőit. Előadásának legfőbb kérdése, hogy vajon megfelelően fejlesztjük-e a gyermekek különféle kompetenciáit. Felhívta a tanítók figyelmét arra is, hogy a 2007-es NAT lehetőséget ad az egyes tantárgyak összevonására, epochák és projektek megszervezésére, amelyek a valódi problémamegoldó és kompetenciafejlesztő tanuláshoz vezetnek. Korányi Margit hangsúlyozta, hogy az új módszerek alkalmazására már az általános iskola alsó tagozatában is szükség van, hiszen nagymértékben hozzájárulhatnak a diákok kritikai gondolkodásának fejlesztéséhez.

Modern nyelvészet és kommunikációelmélet az iskolában és a pedagógusképzésben címmel tartotta meg előadását Bánréti Zoltán, aki két központi kérdésre kereste a választ: Mit tudunk, ha tudunk magyarul? Mi a hiányzó láncszem? Bánréti szerint az oktatásban felfedeztető tevékenységrendszerre van szükség, ez segít a nyelv lehetőségeinek feltárásában. Fontosnak tartja a diákok anyanyelvi intuícióinak alkalmazását, amelynek a segítségével a nyelvben transzformációkat végezhetnek. Ez a fajta rejtett tudás az, amelynek alapján el tudjuk dönteni, hogy az adott mondat helyes-e vagy helytelen nyelvi szempontból. Az azonban, hogy sikeres-e az adott kommunikáció, csak a terepen derül ki. Vagyis a hiányzó láncszem a tanár mint a tudás korlátozottságának emberi modellje. Bánréti erre a problémára a megoldást a különböző képességfejlesztő internetes portálok hálózatában, valamint az ezekhez hasonló diákmagazinokban látja.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság keretében működő Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoportról tartott beszámolót Antalné Szabó Ágnes Az anyanyelv-pedagógia jelene és jövője címmel. Az öt éve működő kutatócsoport legfőbb tevékenysége olyan anyanyelv-pedagógiai kutatások folytatása, amelyek az anyanyelvi nevelés megújulását szolgálják. Így az elmúlt öt évben a csoport tagjai elméleti és gyakorlati kutatásokat végeztek a szövegértés fejlesztése, a grammatika tanítása és a fogalmazás tanítása témakörökben. A kutatócsoport fontos tevékenysége szakmai továbbképzések szervezése a magyarországi és a határon túli pedagógusok számára. Minden évben megrendezik az őszi szakmai napot, ennek témája 2008-ban a szóbeli kommunikáció fejlesztése lesz. Az őszi szakmai napon a tanítók, a felsős és a középiskolai tanárok külön szekcióban hallhatnak érdekes és értékes előadásokat. Az őszi szakmai nappal párhuzamosan a kutatócsoport évente anyanyelv-tanítási ötletpályázatot hirdet a tanítók, a tanárok és a tanárjelöltek számára. Ezen kívül évről évre országos anyanyelv-tanítási versenyt szerveznek a tanárjelölt hallgatóknak. 2008-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport szakmai támogatásával egy új elektronikus folyóiratot indít Anyanyelv-pedagógia címmel. Antalné Szabó Ágnes beszámolt arról is, hogy az ELTE-n anyanyelv-pedagógiai diákkör működik, és javasolta, hogy alakuljanak hasonló tudományos műhelyek más felsőoktatási intézményekben is.

Józsa Krisztián Szövegfeldolgozó-képességfejlesztés: módszerek és eredmények című előadásában a tankönyvi szövegekre épülő képességfejlesztés lehetőségeit és eredményeit mutatta be. Abból a felismerésből indult ki, hogy az olvasási képesség fejlődése az általános iskola alsó és felső tagozatának határán megtorpan. Hipotézise szerint ezt a megtorpanást feloldani a rendszerezési és értelmi képességek tankönyvi szövegeken keresztül történő fejlesztésével lehet. Józsa szerint egy olyan kritériumorientált értékelési rendszert kell létrehozni, amelyben az előkészítő, a kezdő, a haladó, a befejező és az optimumelsajátítási szintek elkülönülnek. Az értékelési rendszer kidolgozását módszertani anyagok létrehozása követte, ebben központi szerepet kapott a szövegértés és a gondolkodási képesség fejlesztése.  A fejlesztő kísérlet lényege, hogy minden órán rövid ideig tantárgyi tartalomba ágyazott képességfejlesztés folyik. Józsa kimutatta, hogy a kísérletben részt vevő diákoknak javult a kombinálási, rendszerezési, következtetési és összefüggés-felismerő képességük.

A plenáris előadásokat követően öt szekció várta az érdeklődőket. Az első szekció az Óvodából iskolába címet kapta a következő témakörökkel: az írás-olvasás megalapozásának lehetőségei óvodáskorban, az iskolaérettség nyelvi-kommunikációs feltételei. Szó volt az iskolai kudarcok megelőzésének lehetőségeiről, az esztétikai nevelés aktuális kérdéseiről, a literáció és a metanyelvi tudatosság kapcsolatáról is. Bemutatták az evangélikus óvoda és általános iskola, valamint az állami intézmények nevelési és oktatási különbségeit. A szekciót Tóth Beatrix vezette.

A Gődény Andrea által vezetett, Olvasásfejlesztés, irodalmi és nyelvi nevelés, drámapedagógia című szekcióban az előadók a következő témákat taglalták: az olvasás, a szabadidő, a nyelvi nevelés kapcsolata; a kortárs gyermekirodalmi szövegek, házi olvasmányok feldolgozása; versértelmezés. Az előadások foglalkoztak a média szerepével az olvasóvá nevelésben, valamint a NAVA archívumában található anyagok tanórai felhasználásának lehetőségeivel is.

A beszéd és írás volt a központi témája a Raátz Judit által vezetett, A szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése című szekciónak. Új megközelítési módokat és korszerű technikákat mutattak be a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztésére, valamint a számítógép alkalmazására a szóbeli és az írásbeli szövegalkotásban. A résztvevők megismerkedhettek a Járni tanul a szó módszerrel is, amelynek segítségével az előadó véleménye szerint minden diákot szóra lehet bírni. Az írásbeli szövegalkotás témaköréből külön előadás tárgyalta a magyar központozás tanításának lehetőségeit.

A pedagógusképzésben levő problémákról és fejlesztésekről szólt a két Jövő műhelye szekció. Az egyik szekcióban a tanítójelöltek szövegértési problémáiról, ezek megoldásairól, a pedagógusok játékos tanításáról volt szó. Itt kaptak helyet az irodalomtanítás nehézségeiről, a tánc- és drámaoktatásról szóló előadások. Hallhattunk előadást a tanítójelöltek e-learning kompetenciájának fejlesztéséről és a pedagógusok informatikai felkészültségéről is. Ezt a szekciót Csíkvári Gábor vezette. A másik Jövő műhelye szekcióban a tanár mint személyiség játszotta a főszerepet. Elhangoztak előadások a megújult gyógypedagógus-képzésről, a pedagógusképzés és -továbbképzés problémáiról, a kompetenciaterületi továbbképzések lehetőségeiről. Megjelent témaként a tanulási stílusok és stratégiák, a tanári személyiségjellemzők fejlesztése, valamint a társas kapcsolatok szerepe az Arany János tehetséggondozó programban. A szekciót Rádi Orsolya vezette.

A délutáni előadásokat vita zárta, amely az egymás munkája iránti érdeklődést, az anyanyelvi nevelésben megvalósítható módszerek iránti fogékonyságot és a pedagógusképzés fejlesztésének igényét tükrözte. Tóth Beatrix, a konferencia egyik szervezője és szekcióvezetője szerint azért került sor a szimpózium megrendezésére, hogy a tanárképzésben oktató főiskolai és egyetemi tanárok bemutathassák saját módszereiket, és más oktatóktól is tanulhassanak a tanárképzés minőségének fejlesztése érdekében. Továbbá azért, hogy a kompetencia alapú iskolai nevelés ne csak a hallgatók tananyagában, hanem képzésükben is jelen legyen a tantárgy-pedagógia elsajátítása során. Tóth Beatrix reméli, hogy a közeljövőben újra lehetőség nyílik hasonló tanácskozásra, amelynek keretében már nemcsak elméleti, hanem – az új módszerek kipróbálása után – tapasztalati beszámolókat is hallhatunk.

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2008. 1. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–