Naptár

2024. április 15–19..

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2024. április 20..

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

2024. április 24. – május 3..

A magyar nyelv hete

 

Tovább...

 

Nemzeti Kulturális Alap


Magyar Nyelvtudományi Társaság


Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat


Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Holló Dorottya

Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat (Molnár Mária)

 

AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST. 2008. 264 OLDAL

 

„Életszagú” nyelvtanórák

                                                         

 

Holló Dorottya Értsünk szót! című – alapvetően nyelvtanároknak szóló – könyve 2008-ban jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában. Az már a címből kiderül, hogy nem a hagyományos nyelvi elemek megtanítására és begyakorlására épülő, vizsgára fókuszáló nyelvtanításáról van itt szó. Ez az új szemlélet sokkal életközelibb, „emberibb” nyelv- és egyben kultúratanítást tükröz. A könyv kulcsszavai tehát: kultúra, élet, nyelv. Ezek a fogalmak nemcsak a nyelvórák részét képezik, hanem szervesen kapcsolódnak szinte minden tantárgyhoz, különösen a nyelvtan-, az irodalom- és az osztályfőnöki órák tananyagához. Ezért ajánlom a könyvet nyelvtanároknak, osztályfőnököknek, magyartanároknak, kommunikációs trénereknek s tudatos nyelvhasználóknak is.

Ezt az új szemléletet követve, s ebből tanulva merjünk szembenézni az (időnként) unalmas nyelvtanóráinkkal, amelyek egyáltalán nem tükrözik a fenti kulcsszavak „hármas egységét”. Aki úgy gondolja, szívesen változtatna, nézzen bele a műbe, mert több témánál is igen jól tudja majd hasznosítani a könyvet. Az alábbiakban lássuk kicsit részletesebben, hogy miért.

A szerző arra törekszik könyvében, hogy bemutassa az integrált nyelv- és kultúratanítás szükségességét, és egyúttal érveljen mellette.

Az idegennyelv-tanulás célját abban határozza meg, hogy „minél több helyzetben és minél könnyebben szót értsünk más nyelvet beszélőkkel” (Holló 2008: 9). A megértést sokszor a nyelvi korlátaink mellett a nem látható kulturális különbségek is nehezítik. Ez utóbbit könnyítheti, ha ezeket a kulturális különbségeket felismerjük, tudatosítjuk és elemezzük.

A könyv szerkezetét tekintve tizenöt nagyobb fejezetből áll. Az első tizenegy rész a téma elméleti kifejtését jelenti, míg a második blokk az integrált nyelv- és kultúratanítás gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget.

A könyv első része a kultúra fogalmával, a meghatározásához kötődő kérdésekkel foglalkozik. A további fejezetek vizsgálat tárgyává teszik a kultúra társadalompszichológiai, szociolingvisztikai, valamint pragmatikai vonatkozásait, illetve kitérnek a kommunikációs folyamat leírására is. Az „elméleti” rész zárásaként az interkulturális kommunikáció válik hangsúlyossá, a szerző – több fejezeten keresztül – elemzi a kultúra és a kommunikáció kapcsolatát. Az alábbiakban azon fejezeteket emelem ki, amelyek (témáik vagy gyakorlataik miatt) kis fantáziával és némi többletmunkával könnyedén bevihetők az anyanyelvi óráinkra.

A kultúra és kommunikáció című fejezet (49–59) definiálja a kommunikáció fogalmát, elkülöníti egymástól a nyelvi és nem nyelvi jeleket, összeveti a beszélt és az írott kommunikációt, illetve felhívja a figyelmet a kultúránként eltérő nonverbális kommunikáció jelentőségére. A szerző fontosnak tartja a nyelvi megnyilvánulások mellett a (másodlagosnak tűnő) nem nyelvi jeleket, „mert jelentésük sokkal többféleképpen értelmezhető, mint a nyelvi jeleké” (Holló 2008: 52). Éppen ezért érdemes tisztában lennünk a testbeszéd alapvető jeleivel, hogy elkerüljük a félreértésekből, sértődésekből származó konfliktusokat. Emellett igen udvarias, bizalmat keltő gesztus lehet, ha kommunikációs partnerünk azt tapasztalja, kíváncsiak vagyunk a kultúrájára, figyelünk rá annak ellenére, hogy nálunk ez másképp működik.

A témához kapcsolódó gyakorlatsor két filmből (Négy esküvő és egy temetés, Kelet az kelet) ajánl részletet a nyelvi és a nem nyelvi jelek vizsgálatához. Az első feladat a jelenetek hang nélküli megtekintésére épül. A diákok – a látottak alapján – kiscsoportos munkában értelmezik a szereplők közötti kapcsolatokat, viszonyokat és az egyes karakterekhez, hangulatokhoz, érzelmi megnyilvánulásokhoz kapcsolódó nonverbális jeleket. A második feladat irányított csoportos improvizáció, ugyanis a csoportoknak elő kell adniuk – az előzőleg már értelmezett jelenetet – először pusztán gesztusokkal, majd szöveggel kiegészítve is. Ez a helyzetgyakorlat így a drámapedagógia eszköztárából mozgósít egy alapelemet. A drámapedagógiát sokan és sokféleképpen értelmezik, jelen esetben érdemes módszerként tekinteni rá. Itt a gyakorlatok, a helyzetgyakorlatok aktivizálják és intenzívebbé teszik a tanulás folyamatát. Érdemes mindenhol használni, ahol lehetőség nyílik rá.

A fent említett nonverbális kommunikációval a nyolcadik – a témával azonos című – fejezet (125–142) foglalkozik részletesen. Ez a blokk négyes felosztásban (hangok; testbeszéd; tárgyak; környezet és kontextus) tárgyalja az alapvető nem nyelvi jeleket, amelyek ismerete sokat segíthet a kommunikációban felmerülő kulturális különbségek észlelésében, megértésében és elfogadásában.

A Hangok című alfejezet kitér a hangszín, a hangerő, a töltelékhangok meghatározására, valamint felhívja a figyelmet a hanglejtés dallamának tudatos elsajátítására. Ehhez kapcsolódóan olyan nyelvi feladatokat ajánl, „mint egy helyzet vagy karakterek leírása, a feltételes mód használata” (Holló 2008: 128). A Testbeszéd című részben felvillantja – néhány mondat erejéig – az amerikaiak, a franciák és a németek mozgásának, testtartásának, arckifejezésének, gesztusaik használatának különbségeit.

A Gesztusok és érintés című fejezetet záró gyakorlatsor ugyancsak elméleti jellegű, és a feladatok megoldását csoportos, illetve az egész osztályt érintő beszélgetéssel képzeli el. Ezt a beszélgetést azonban kiegészítheti, esetleg részben vagy egészben felválthatja a témához illő helyzetgyakorlat. A fejezet zárásaként a különböző kultúrák eltérő tárgyairól és jeleiről olvashatunk. Nem kevésbé érdekes témák merülnek itt fel, mint a kultúrákhoz kapcsolódó tárgyak, öltözködési stílusok, KRESZ-táblák, írásképek, a távolság- és időkezelés eltérései, az interakciós viselkedés hasonlóságai és különbségei.

A tizenegyedik fejezet (168–187) meghatározza a kultúra tanulásának legfontosabb célját: a kulturális készségek kialakítását. A kulturális intelligencia az a képesség, amellyel megértjük és kezelni tudjuk az új vagy az ismeretlen helyzeteket. „A kulturális intelligencia segítségével felmérhetjük, hogy egy kommunikációs helyzetben kell-e számolnunk kulturális különbségekkel, esetleg a kulturális konfliktus eshetőségével. Megkülönböztethetjük az egy-egy kultúrára és az egyes emberekre jellemző viselkedési formákat, és eldönthetjük hogy – saját szokásainkon változtatva – milyen mértékben kell alkalmazkodnunk a helyzethez. Kellő motiváltsággal, nyitottsággal és érdeklődéssel fejleszthetjük kulturális intelligenciánkat, és mivel ezt különböző kultúrák megismerésével, kommunikációs helyzetek szimulálásával és megbeszélésével tehetjük, kitűnő alkalom a nyelvóra, hogy erre diákjainknak is lehetőséget biztosítsunk” (Holló 2008: 169).

A fent említett fejezeteken kívül a szerző részletesen tárgyalja a kultúra különböző megjelenési formáit, dimenzióit, az idegen nyelv, az idegen kultúra közös kommunikációtartalmait. A könyv makroszerkezete követi az egyes fejezetek felosztását, vagyis az elméleti jellegű részek után gyakorlati útmutatásokat (188–244) tartalmaz. Az utolsó négy blokk a tanterv rövid bemutatásával segíti a tanmenetek összeállítását és az órák megtervezését. Emellett külön fejezetet olvashatunk a tankönyvválasztás szempontjairól, valamint a kiegészítő anyagok lehetséges típusairól. Holló Dorottya könyve szerkezetileg logikusan felépített, jól áttekinthető, könnyen kezelhető, közérthetően, szakmai stílusban íródott mű. Úgy gondolom tehát, hogy az Értsünk szót! című munka nem hiányozhat a magyartanárok, a nyelvtanárok, az osztályfőnökök, sőt az igényes nyelvhasználók könyvespolcáról sem.

Tekintsük ezt a könyvet egy erős alapnak, amelyre építkezhetünk, amelyből játékokat készíthetünk, hisz „a jól vezetett dramatikus alkotójáték javára válik minden benne résztvevőnek, korra, nemre, körülményekre való tekintet nélkül, hiszen a játszók közösségben, a közösséggel együtt tesznek szert olyan tapasztalatokra, melyek segítenek a közösségbe illeszkedni, önismeretre, emberismeretre, az emberi méltóság tiszteletére nevelnek, önálló gondolkodásra s az alkotáshoz szükséges bátorságra biztatnak. Ezek a játékok felkeltik a megszerzett tudás rendszerezésének az igényét, új ismeretekre serkentenek, összpontosított, megtervezett munkára szoktatnak, mely nem nélkülözi a mindenre figyelő érzékenységet, rugalmasságot” (Gabnai 2001: 13).

A kultúrával, a nyelvhasználattal kapcsolatos fogalmak mellett a fent említett helyzetgyakorlatok közösséget építenek, segítik a helyes önismeret kialakítását, motiválnak, s összpontosított figyelemre szoktatnak. Ezekkel a hétköznapi helyzetekkel áthidalhatjuk azt a szakadékot, amely helyenként az élet és a nyelv között keletkezik. Mutassuk meg, hogy a nyelv(tan) nem valami hiba a rendszerben, egy púp az oktatás hátán, egy óra, amit le kell tudni, hanem életünk szerves része. Ez az a nyelv, amelyen gondolkodunk, amelynek segítségével megfogalmazzuk belső világunkat, kifejezzük önmagunkat.

Próbáljuk meg, „megmutatni a szavakból kibomló beszédet. Látható módon vinni keresztül a gondolatot a levegőn át, tüzessé tenni a nyelvet, tehát először is megmutatni anyagi mivoltát. A levegő és a nyelv: megmutatni szerelmüket, izzó találkozásukat. Szétnyitni a szavakat akár a gyümölcsöket, átadni belőlük a lélegzettől felsértett, átlyukasztott, kivájt, nyilakkal tüzdelt testüket…” (Novarina 2008: 34–35).

Ezt kellene elérni, voltaképpen mindegy, milyen eszközzel, a fentiek ezen cél megvalósításához mutatnak egy lehetséges megoldást.

 

Irodalom

Gabnai Katalin 2001. Drámajáték. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó. Budapest.

Novarina, Valére 2008. A test fényei. L’Harmattan Kiadó. Budapest.

 

 

Az írás szerzőjéről

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza a 2008. 3–4. szám tartalomjegyzékéhez

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–